تومان

قبل از زدن ضربه مبلغ خود را مشخص کنید. در صورت گل زدن 20 درصد مبلغ جایزه شما محاسبه می شود.

شماره بازی نام کاربری سود تاریخ وضعیت
نام کاربر اول نام کاربر دوم مبلغ تاریخ وضعیت
# Player Profit Games
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Bust @ Bet Profit Hash
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -